ALGEMENE VOORWAARDEN

Hier kunt u onze algemene voorwaarden lezen

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 januari 2018.

Bij het afnemen van onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, hierin kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten.

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op voordat u een dienst bij ons afneemt.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch). 

1.2 Chariweb: De eenmanszaak Chariweb gevestigd te Bilthoven. 

1.3 Klant: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met Chariweb en heeft toegezegd op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. 

1.4 Website: www.chariweb.nl en alle andere websites die geregistreerd zijn onder de houder Chariweb en/of de websites aangevraagd via Chariweb. 

1.5 Diensten: Alle diensten die Chariweb levert aan zijn klanten waaronder het plaatsen van gegevens op de website, aanvragen van domeinen, het ontwerpen, bouwen en uitbreiden van websites, het maken van foto’s voor de website, het hosten van (gegevens op) de website en het maken van offertes.

1.6 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

Artikel 2 Hosting

2.1 Chariweb is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke. 

2.2 Het is een klant niet toegestaan de diensten te gebruiken voor:

a. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden. 

b. het verzenden van ongewenste e-mail (spam).

c. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen .

d. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen en/ of bedrijven/ instanties.

e. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware. 

f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken) 

g. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

2.3 Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren, verkopen aan te derden of over te dragen aan een ander zonder toestemming van Chariweb.

2.4 Chariweb is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Chariweb alle schade ten gevolge van de overtreding door Chariweb of door derden geleden te vergoeden. Verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, danwel verrekend: 

a. indien de klant het gestelde in de artikelen 2.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat; 

b. indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het "down" gaan of onbereikbaar worden van een server van Chariweb; 

c. indien blijkt dat de klant met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven; 

d. indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan; 

e. indien de betalingsachterstand groter dan 2 maanden is.

2.5 De hosting van de aangeboden diensten door Chariweb is in de maandelijkse prijs inbegrepen. Dit is op basis van een fair use policy. Bij donatie pagina's of websites die veel meer dataverkeer hebben zal Chariweb in contact treden om het dataverkeer te bespreken. Chariweb houdt altijd het recht om te stoppen met de dienstverlening mochten de betreffende site of pagina teveel van de resources gebruiken.

Artikel 3 Webdesign

3.1 Chariweb zal standaard een link plaatsen op de gemaakte website die naar de website van Chariweb verwijst. Indien de klant deze link liever niet heeft kan deze door Chariweb kosteloos worden verwijderd. 

3.2 Chariweb behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op het gemaakte webdesign. Mocht de klant dit willen aanpassen dient de klant dit in overleg met Chariweb te doen. 

3.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal. Chariweb is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door enige vertraging in het aanleveringsproces of door schade die ontstaat uit aanlevering van deze gegevens. De klant verklaart dat het eigenaar is of rechten heeft om het aangeleverde materiaal te laten gebruiken.

3.4  De klant wordt wel de houder en daarmee de eigenaar van het domeinnaam bij diensten waar een domein wordt geregistreerd. 

3.5 Bij de diensten van Chariweb wordt gebruik gemaakt van API sleutels naar externe partijen zoals Mollie.com en Mailchimp.com. De klant blijft eigenaar en verantwoordelijk voor zijn eigen Mollie.com of Mailchimp account. Chariweb zal alle, in haar mogelijkheden passende, maatregelen nemen om de door klant beschikbaar gesteld API key met alle mogelijke discretie en veiligheidsmiddelen te bewaren en bewaken. Chariweb is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade voortvloeiende uit het verlies of misbruik van de API key.

3.6 De beschikbaarheid van onze diensten zijn mede afhankelijk van externe partijen zoals Mollie.com en Mailchimp.com.  Wanneer er problemen ontstaan in de beschikbaarheid en werking van deze functionaliteiten door aanpassingen in de dienstverlening van deze externe partijen is Chariweb niet verantwoordelijkheid voor enige schade of onderbrekingen in deze services of verdwijnen van functionaliteiten. (bv bij wijzigingen in de voorwaarden van deze diensten) De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om gratis de diensten bij Chariweb op te zeggen als zij de geleverde diensten niet meer waardeert.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen

4.1 Alle door Chariweb genoemde prijzen gelden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven. 

4.2 Alle door Chariweb genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. 

4.3 Chariweb is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na aankondiging daarvan in. 

4.4 De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de diensten van Chariweb. 

4.5 De klant dient de diensten van Chariweb vooraf per maand te betalen via automatische incasso.  

4.6 Indien de klant enige factuur van Chariweb niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de klant van rechtswege verzuimd, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. 

4.7 Wanneer een klant een dienst van Chariweb een dienst wil beëindigen, dan is dat ten allen tijde mogelijk. Het maandelijks vooruitbetaalde bedrag zal niet geretourneerd worden. 

4.8 Chariweb heeft tevens de mogelijkheid de dienstverlening met de klant te beëindigen,  het vooruitbetaalde bedrag wel dan wel aan de klant geretourneerd. 

4.9 Bij het beëindigen van de diensten blijven de gegevens op de servers van Chariweb eigendom van Chariweb ten zij anders is aangegeven door beide partijen.

Artikel 5 Klant- en persoonsgegevens

5.1 De klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

5.2 Chariweb zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken. Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat bij het integreren van API key's (sleutels) op Chariweb.nl er een verbinding wordt gelegd tussen Chariweb en software/ websites van derden zoals Mollie.com en Mailchimp.com

5.3 Klant gaat door het afnemen van de diensten van Chariweb akkoord met de privacy verklaring, welke tevens op Chariweb.nl te vinden is.

5.4 Klant heeft bij het afnemen van de diensten van Chariweb een juridische relatie met Chariweb waarbij de privacyverklaring en algemene voorwaarden van Chariweb leidend zijn. Chariweb is niet verantwoordelijk voor enige schade of claims voortvloeiende uit verlies van enige data in de dienstverlening tussen Chariweb en klant. Alle diensten die de klant aan haar klanten via Chariweb aanbiedt, bijvoorbeeld mogelijkheden tot doneren en het aanbieden van nieuwsbrieven, vallen onder de juridische relatie die de klant met haar klanten heeft. Daarmee is Chariweb niet verantwoordelijk voor enige schade of claims voortvloeiende uit verlies van data of het niet nakomen of overtreden van voorwaarden in de dienstverlening tussen klant en haar klant.

 

Artikel 6 Teksten

6.1 Chariweb behoudt zicht het recht wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken. Deze zullen 1 maand na bekendmaking gelden.

6.2 Chariweb kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van Chariweb zelf, de klant of andere bronnen.

Scroll to top